Parshvanatha

The 23rd Tirthankara of Jainism was Parshvanatha.

Subjects

Tags