Parshvanatha born

The 23rd Tirthankara of Jainism Parshvanatha born in 877 B.C.

When was the 23rd Tirthankara of Jainism Parshvanatha born?

Subjects

Tags