Mahabharata (Kurukshetra war)

The Mahabharata (Kurukshetra war) took place in 950 B.C.

When did the Mahabharata (Kurukshetra war) took place?

Subjects

Tags