Question

रामानन्द किस सम्प्रदाय से सम्बन्धित थे?

Answer

सगुण वैष्णव सम्प्रदाय से सम्बन्धित थे।