Question

दादू दयाल किस विचारधारा से सम्बन्धित थे?

Answer

निर्गुण विचारधारा से सम्बन्धित।